Atmintinė

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONO EKSPLOATAVIMO ATMINTINĖIMG_4742

Suskystintų naftos dujų balionas (toliau – dujų balionas), parduodamas fiziniams asmenims, yra skirtas naudoti tik asmeniniams, šeimos ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Buitinis dujų prietaisas, dujų balionų įrenginys pas vartotoją privalo būti įrengtas vadovaujantis įrenginio įrengimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ar gamintojo nurodymais.

Suskystintų naftos dujų masė (faktinis dujų kiekis) užpildytame dujų balione turi būti: 2 kilogramai – 4,8 litrų talpos dujų balionuose, 5 kilogramai – 12 litrų talpos dujų balionuose, 11 kilogramų – 27 litrų talpos dujų balionuose ir 21 kilogramas – 50 litrų talpos dujų balionuose. Į balioną pripildytų dujų masės leistinas nuokrypis gali būti 10%.

Transportuojami dujų balionai turi būti su aklėmis ir apsauginiais gaubtais, įtvirtinti nejudamai ir apsaugoti nuo saulės spindulių bei atmosferinių kritulių.

DUJŲ BALIONAS KEIČIAMAS ŠIA TVARKA:

 • keičiant dujų balioną turi būti naudojamas kibirkšties neįskeliantis įrankis;prieš įnešant dujų balioną į patalpą, muilo emulsija ar prietaiso pagalba patikrinama, ar dujų balionas ir jo ventilis sandarus;
 • prieš keičiant dujų balioną, patalpoje būtina užgesinti degančią atviros liepsnos ugnį ar kitus ugnies šaltinius, išjungti elektros prietaisus, galinčius sukelti kibirkštį, orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė , turi būti atidarytos, patikrinama, ar užsukti viryklės čiaupai;
 • nešamas į patalpą dujų balionas turi būti su užsukta akle;
 • į reduktoriaus prijungimo veržlę įdedama nauja tarpinė ir dujų baliono ventilis sujungiamas su reduktoriumi, jungiamoji veržlė užveržiama;
 • atsukamas dujų baliono ventilis pusę apsisukimo, muilo emulsijos ar prietaiso pagalba patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir ventilio sandarumas;
 • uždegamas vienas viryklės degiklis, po to užsukamas dujų baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą.

EKSPLOTUOJANT DUJŲ BALIONĄ DRAUDŽIAMĄ:

 • pačiam remontuoti dujų balioną arba ventilį;
 • ieškoti dujų nuotėkio ugnimi;
 • laikyti nesandarų dujų balioną patalpoje;
 • naudoti netvarkingą dujų balioną;
 • užpildytą dujų balioną laikyti saulės atokaitoje, rūsyje ar patalpoje be ventiliacijos.

NEATIDĖLIOTINI VEIKSMAI DUJŲ NUOTĖKIUI PAŠALINTI:

esant dujų nuotėkiui ar pajutus patalpoje dujų kvapą, uždarykite dujų baliono ventilį ir viryklės degiklių čiaupus, vėdinkite patalpas, nejunkite ir neišjunkite elektros jungiklių ar prietaisų, nerūkykite, nedekite degtukų. Prietaiso ar muilo emulsijos pagalba nustatykite dujų nuotėkio vietą ir nuotėkį pašalinkite;

nepavykus pašalinti dujų nuotėkio iš prijungto dujų baliono, jeigu neužsisuka dujų baliono ventilis, ar gaisro atveju reikia, atjungus dujų balioną ar nupjovus sujungimo žarną ir ją užlenkus, išnešti dujų balioną į lauke esančią saugią vietą ir nedelsiant iškviesti avarinę tarnybą šiuo telefonu +37064014000. Iki atvyks avarinė tarnyba privaloma užtikrinti dujų baliono apsaugą.

DUJŲ BALIONŲ KEITIMO DUJŲ ĮRENGINIUOSE INSTRUKCIJA:

 1. prieš keičiant dujų balioną būtina užgesinti ugnį krosnyje. Keitimo metu nejunginėti elektros prietaisų;
 2. keičiant dujų balioną virtuvėje arba kitoje patalpoje, kurioje įrengtas dujų prietaisas, draudžiama būti pašaliniams žmonėms;
 3. orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė, turi būti atidarytos;
4. Dujų baliono keitimo tvarka:

4.1. apžiūrima ir įsitikinama, kad yra tvarkingas dujų prietaisas, dujų slėgio reguliatorius ar gumuoto audinio žarna neturi gumos išorinio sluoksnio pažeidimų;

4.2. patikrinama, kad būtų užsuktas tuščio dujų baliono ventilis, raktu atsukama jungiamoji veržlė, jungianti dujų baliono ventilio atvamzdį su reduktoriumi (šios veržlės sriegis kairinis, t. y. priešingos negu įprasta krypties). Ant dujų baliono ventilio atvamzdžio užsukama aklė ir dujų balionas išnešamas iš patalpos;

4.3. prieš įnešant pilną dujų balioną į patalpą muilo tirpalu patikrinama, ar sandarus dujų baliono ventilis: esant užsuktai aklei atsukamas dujų baliono ventilis ir muilo emulsija (šiam tikslui naudoti ugnį draudžiama) patikrinamas ventilio sandarumas, paskui užsukamas ventilis, atsukama aklė ir muilo emulsija patikrinama, ar pro ventilio atvamzdį neina dujos;

4.4. nešant dujų balioną į patalpą ant ventilio atvamzdžio turi būti užsukta aklė;

4.5. patalpoje patikrinama, ar užsukti dujų prietaiso čiaupai, ir dar kartą, ar užsuktas dujų baliono ventilis. Iš reduktoriaus jungiamosios veržlės išimama sena tarpinė, įdedama nauja ir dujų baliono ventilis sujungiamas su reduktoriumi. Jungiamoji veržlė užveržiama;

4.6. maždaug puse apsisukimo atsukamas dujų baliono ventilis. Muilo emulsija patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir dar kartą ventilio sandarumas;

4.7. prie vieno dujų prietaiso degiklio uždegamas degtukas, atsukamas degiklio čiaupas ir palaukiama, kol dujos užsidegs, tada užsukamas dujų baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą (degiklis turi užgesti);

4.8. žiemą, kai oro temperatūra žemesnė už 0o C, dujų baliono ir jo ventilio sujungimo vietas reikia papildomai patikrinti muilo tirpalu tada, kai dujų balionas patalpoje pabus 15 minučių ir sušils;

4.9. patikrinamas dujų prietaiso sandarumas. Tikrinama taip: atsukamas ir užsukamas dujų baliono ventilis, po 25–30 s uždegamas degtukas, prinešamas prie degiklio ir atsukamas jo čiaupas. Dujos turi užsidegti. Jei dujos neužsidegė, reikia įtarti, kad dujų prietaisas nesandarus. Tuo atveju būtina nustatyti nesandarumo vietą ir gedimą pašalinti.

 1. Aptikus dujų nuotėkį iš baliono, reikia:

5.1. nunešti dujų balioną į saugią vietą (ne arčiau kaip 40 m nuo pastatų, atviros ugnies šaltinių, rūsių, šulinių, duobių iš pavėjinės pusės) ir dujas pamažu išleisti iš dujų baliono;

5.2. jei dujų balionas prijungtas arba neužsidaro jo ventilis, reikia užlenkti žarną už slėgio reguliatoriaus, ją nupjauti, išnešti balioną į lauką ir, kaip buvo nurodyta 5.1 punkte, išleisti dujas.

 1. Gaisro atveju reikia užlenkti žarną už slėgio reguliatoriaus ir, ją nupjovus, išnešti dujų balioną į lauką arba dujų balioną išmesti pro langą.
 2. Jei nesandari dujų baliono ventilio atvamzdžio ir reduktoriaus jungtis, reikia užsukti ventilį ir paveržti veržlę. Jei taip pašalinti dujų nuotėkio nepavyksta, reikia išardyti jungtį, ją patikrinti ir prireikus pakeisti tarpinę.
 3. Aukštesniuose kaip 2 aukštų pastatuose įrengti, keisti ir eksploatuoti 50 l ir didesnės talpos dujų balionus draudžiama.
Telefonas: Tel. +370-640-14000
Islandijos g. 6 Tauragė
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image